Testamentti

Laadimme asiakkaidemme tarpeisiin soveltuvat yksilölliset testamentit. Konsultoimme lisäksi jo olemassa olevien testamenttien osalta, sekä mahdollisten testamenttiriitojen varalta. Toimimme testamentin moitekannetta koskevissa riita-asioissa asiamiehenänne. Tarvittaessa hoidamme puolestanne myös testamentin tiedoksiannot.

Mikäli tarvitset asiantuntijaa testamenttiasioihin liittyen, ota yhteyttä!

Perintösuunnittelu ja testamentti

Kun puhumme ennakoivasta perintösuunnittelusta, tai perintöjärjestelyistä, ensimmäisenä ja oikeastaan ainoana asiana tulee mieleen testamentti. Se on tietenkin hyvä asia, sillä testamentti onkin se keskeisin ja tärkein oikeustoimi jokaisen meidän henkilökohtaisessa perintösuunnittelussa. Useimmilla meillä on jonkinlainen alustava käsitys siitä, että testamentilla voimme määrätä omaisuudestamme kuolemamme jälkeen. Varsin usein yksinkertainen tahdonilmaisu siitä, mitä perinnönjättäjä toivoo tietyn omaisuutensa osalta tapahtuvan hänen kuolemansa jälkeen on täysin riittävä ja tarkoituksenmukaisin ratkaisu. Testamentteja on kuitenkin moneen tarkoitukseen ja niillä voi saada aikaan lukuisia erilaisia oikeusvaikutuksia.

Testamentin laatiminen

Jokainen meistä voi laatia testamentin itse ja internetistä löytyy paljon erilaisia testamenttimalleja ja testamenttipohjia. Testamentti on yksinkertaisimmillaan yhden sivun pituinen asiakirja, jonka testamentin tekijä ja kaksi todistajaa allekirjoittavat. Testamentin teko itse on kuitenkin riskialtista. Mikäli testamentin muotovaatimuksissa on puutteita, se altistaa testamentin mahdolliselle moitekanteelle tai jopa siihen, että testamentti on automaattisesti tehoton. On myös tilanteita, joissa tietynlaatuista omaisuutta ei ylipäänsä voida vapaasti testamentata. Lisäksi rintaperillisten lakiosaoikeus asettaa tiettyjä rajoja testamentin tekijän mahdollisuuksille määrätä omaisuudestaan vapaasti.

Testamentti kannattaakin siten aina laadituttaa asiantuntevalla lakimiehellä. Toisaalta, lakimiehen laatima testamentti on usein paras turva myös sen varalta, että testamenttiriidoilta vältytään. Asiantuntija pystyy ennakoimaan ja ottamaan huomioon useita sellaisia seikkoja, jotka muutoin jäisivät todennäköisesti huomioimatta.

Testamentin tiedoksianto

Testamentin tiedoksianto on testamentinsaajan kannalta erittäin keskeinen ja tärkeä toimenpide, sillä ilman sitä testamenttia ei voida laittaa täytäntöön. Testamentin tiedoksianto onkin yksin testamentinsaajan, tai -saajien, velvollisuutena. Testamentin tiedoksianto käynnistää myöskin kuuden kuukauden pituisen testamentin moiteajan, jonka kuluessa lakimääräisten perillisten on laitettava testamentin moitekanne vireille käräjäoikeudessa. Mikäli kannetta ei nosteta, testamentti jää lainvoimaiseksi. Testamentti jää lainvoimaiseksi siinäkin tapauksessa, että perilliset saatuaan testamentin tiedokseen, hyväksyvät sen. Testamentin tiedoksiannon suhteen on oltava tarkkana siinäkin mielessä, että testamentti on annettava tiedoksi todisteellisesti.

Erilaiset testamentit

Tavallisin testamentti on omistusoikeustestamentti, jolla henkilö määrää koko omaisuutensa, tietyn osan siitä, tai tietyn omaisuuden tietylle testamentinsaajalle tai -saajille. Hallinta- ja käyttöoikeustestamentissa on puolestaan kysymys siitä, että testamentinsaaja voi saada tietyn omaisuuden hallinta- ja käyttöoikeuden, mutta omistusoikeus määrätään toiselle taholle. Keskinäinen testamentti on puolestaan testamentti, jolla kaksi henkilöä määräävät, että toisen osapuolen kuollessa eloonjäänyt saa ensiksi kuolleen henkilön koko omaisuuden. Useimmiten tällaisen testamentin laativat avio- tai avopuolisot, mutta keskinäisen testamentin voivat laatia muutkin, esimerkiksi sisarukset.

Testamentin laatimisessa ei aina ole kysymys pelkästään omaisuutta koskevista järjestelyistä. Hautajaiset ja muistotilaisuus ovat todennäköisesti se viimeisin tilaisuus, joka jokaiselle meille järjestetään. Hautaustoimilain mukaan hautausjärjestelyistä huolehtivat eloonjäänyt puoliso ja lähimmät perilliset. Tämä johtaa kuitenkin silloin tällöin siihen, että osapuolille syntyy erimielisyyttä siitä, miten hautajaiset olisi järjestettävä, mihin vainaja tulisi haudata tai miten muistotilaisuus toteutetaan. Voimme vaikuttaa tähän jo eläessämme laatimalla hautaustestamentin joko itsenäisenä tahdonilmaisuna, tai sitten sisällyttää sen esimerkiksi varsinaisen omaisuutta koskevan testamentin yhteyteen. Hautaustestamentti varmistaa sen, että perilliset tietävät vainajan toiveet ja toimivat niiden mukaisesti.

Testamenttiriita

Testamenttia koskeva riita on riita siinä missä moni muukin ja viime kädessä sitä käsitellään tuomioistuimessa. Testamenttia koskevat riidat keskittyvät useimmiten kysymyksiin kuten: onko testamentin laatija ollut oikeustoimikelpoinen, onko testamentissa muotovirhe, onko testamentin tekijää painostettu testamentin tekemiseen, tai onko hänen tahtoonsa muutoin vaikutettu ja onko esitetty testamentti ylipäänsä aito. Huolimatta siitä, mikä on testamenttia koskevan riidan aiheena, lakimieheen on syytä ottaa yhteyttä pikimmiten ja mieluiten jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa oikeudenmenetysten välttämiseksi, sekä tietenkin parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Testamentti Lahti – Testamentin laatiminen Lahti

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä joko puhelimitse, sähköpostitse, tai laittamalla viestin tällä sivulla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Jätä yhteydenottopyyntö